Privacyverklaring

van de koning

Privacyverklaring Tekst van De Koning

Deze verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die tekst van de koning levert.

tekst van de koning, gevestigd te Floraweg 85, Roelofarendsveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die tekst van de koning verwerkt

tekst van de koning verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Gegevens die tekst van de koning van je nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die tekst van de koning in ieder geval en ten minste verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt tekst van de koning ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, godsdienst of seksuele geaardheid. tekst van de koning verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom heeft tekst van de koning gegevens nodig?

Als je een overeenkomst hebt met tekst van de koning, dan wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Ik kan je gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk waren verwerkt, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is tekst van de koning gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt tekst van de koning zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst te laten aansluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaar ik gegevens?

tekst van de koning zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

tekst van de koning verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

tekst van de koning gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik door de cookies mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar marieke@tekstvandekoning.nl.

Beveiliging

Tekst van de koning hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. tekst van de koning heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Iedere persoon die bij tekst van de koning toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als tekst van de koning gebruikmaakt van de diensten van derden, zal tekst van de koning in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Uw privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal tekst van de koning je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via marieke@tekstvandekoning.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen, via marieke@tekstvandekoning.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 2 juli 2018.